HOBBY IoT & ELECTRONICS
งานอดิเรก IoT และอิเล็กทรอนิกส์

HOBBY IoT & ELECTRONICS
งานอดิเรก IoT และอิเล็กทรอนิกส์

ศราวุร พงษ์สาลี (SARAVUTH PONGSALEE)
0910318833 (+66910318833)

ศราวุร พงษ์สาลี (SARAVUTH PONGSALEE)
0910318833 (+66910318833)

ข้อมูลโครงงาน


ช่วยกล้องวงจรปิดตรอแถวจันทรบุรี
16-12-2020 ช่วยกล้องวงจรปิดตรอแถวจันทรบุรี