แบบรายงานสรุแผลการทำกิจกรรม "ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย" ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)

ตามกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สถานที่ให้บริการตรวจรถ ชื่อ จังหวัด

สถานะ
ศูนย์บริการ/ตัวแทนจำหน่วยรถ
สถานตรวจสภาพรถเอกชน
 
อู่มาตรฐานซ่อมรถบริษัทประกันภัยฯ
อื่นๆ ระบุ...............................

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ ถึงวันที่
 
จำนวนรถที่เข้ารับการตรวจสภาพรถ จำแนกตามประเภทรถและข้อบกพร่องที่พบก่อนดำเนินการแก้ไข ดังนี้
ประเภทรถที่เข้าตรวจ จำนวนรถที่ตรวจ (คัน) รายการที่ตรวจและพบความบกพร่องก่อนได้รับการแก้ไข (คัน) (ถ้ามีข้อมูล) * สามารถปรับเปลี่ยนรายการที่ตรวจได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
๑.ตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ๒.ตรวจสภาพยาง ๓.ตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ หม้อพักน้ำฝาปิดหม้อน้ำ ๔.ตรวจสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ๕.ตรวจสอบระบบไฟชาร์จ ๖.ตรวจสภาพสายพาน ความตึงของสายพานพร้อมปรับตั้ง ๗.ครวจสอบท่อยางหม้อน้ำและรอยรั่ว ๘.ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตซ์ ๙.ตรวจสอบคลัตซ์ ๑๐.ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ ๑๑.ตรวจระดับน้ำล้างกระจก ๑๒.ตรวจสอบอุปกรณ์ปัดน้ำฝน ๑๓.ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันในห้องเครื่องยนต์ ๑๔.ตรวจเบรก ๑๕.ตรวจสอบเบรกมือ ๑๖.ตรวจสอบไส้กรองอากาศ ๑๗.ตรวจสภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ๑๘.ตรวจเข็มขัดนิรภัย ๑๙.ตรวจสอบระบบส่งกำลัง,ระบบบังคับเลี้ยว และระบบรองรับน้ำหนัก ๒๐.ตรวจสอบระดับก๊าซไอเสีย (สำหรับหน่วยที่มีความพร้อม)
รถจักรยายนต์ 11 - - - 1 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - -
รถเก๋ง 6 - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - -
รถปิคอัพ 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รถตู้/รถแวน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รถอื่นๆ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปัญหาอุปสรรค ............................................................................................
ข้อเสนอแนะ ............................................................................................
หมายเหตุ : การรายงานผลการจัดกิจกรรม "ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย" ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ กรุณาส่งแบบรายงานฯ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ช่วงวันที่ ๑- ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส่งรายงานภายในวันที่ ๒๗ ธันวาความ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ ช่วงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ส่งรายงานวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- ผู้ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร กรุณาส่งไปยังสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบกโทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๘๖๒๐ หรือ Email : traning711@gmail.com
- ผู้ให้บริการในส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) กรุณาส่งไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่
* กรณีที่มีข้อมูลรายการตรวจและพบข้อบกพร่องก่อนได้รับการแก้ไข ข้อความกรุณากรอกจำนวนรถที่พบข้อบกพร่องแต่ละรายการ กรณีไม่มีข้อมูล ท่านสามารถระบุเพียงจำนวนที่ตรวจได้