บันทึกผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (กรณีไม่มีแอลกอฮอล์ในเลือด)
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
091-0318833   dicdlt2.com@gmail.com